( ياريده ده رى سه روكى زانكومان نامه ى سوپاس وپيزانينى به ريز سه روكى ده سته ى ئه مينداران راده ستى به ريز وه زيرى داد ده كات)

bayan universityبه يانيى ئه مرو پينج شه مه ١٦/١٢/٢٠٢١  ، به ريز ياريده ده رى سه روكى زانكومان سه ردانى وه زارتى داد كرد و نامه ى سوپاس وپيزانينى به ريز دكتور عبدالسلام محمد سعيد الحيالي سه روكى ده سته ى ئه ميندارانى زانكومان راده ستى به ريز فرست احمد عبدالله وه زيرى داد له حكومه تى هه ريمى كوردستان كرد. 
وبه ريز ياريده ده رى سه روكى زانكو سلاو وسوپاسى به ريزان سه روك وجيگرى سه روك وئه ندامانى ده سته ى ئه مينداران وبه ريزان سه روكى زانكو وئه نجومه نى زانكو گوازريته وه لو به ريز وه زيرى داد لو ئاماده بوونى به ريزى له ئاهه نگى ده رچوونى خولى سيه م(٢٠١٩/٢٠٢٠) وخولى چواره م( ٢٠٢٠-٢٠٢١)
 وله لايى خوه وه به ريز وه زيرى داد سوپاسى ده سته ى ئه مينداران  وسه روكايه تى زانكومان كرد.

bnubnu