( ليژنه ى دانانى به ردى بناغه ى بالاخانه نوييه كانى زانكو كوبوونه وه ى خوى دووه م ئه نجام ده دات)

به  مه به ستى  ئه نجامدانى  ئاماده كارييه كانى  پيويست  لو ئاهه نگى  دانانى  به ردى  بناغه ى بالاخانه  نوييه كانى  زانكو ،ليژنه ى دانانى  به ردى  بناغه ى  بالاخانه  نوييه كانى  زانكومان  كوبوونه وه ى  خوى  دووه م   ئه نجامدا  له نوسينكه ى  به ريز  ياريده ده رى  سه روكى  زانكو  بو  كارگيرى  وكاروبارى  قوتابيان / خويندكاران  به  وه كاله ت  له  كاتژمير ١١:٣٠ پيش  نيوه روى  روژى  شه مه  ١٣/٣/٢٠٢١  به  سه روكايه تى  سه روكى  ليژنه  د.محمدأحمد رمضان  وبه  ئاماده بوونى  ئه ندامانى ليژنه؛  به ريز  عبدالرحمن صالح امين  به ريوه به رى  به ريوه به رايه تى  كارگيرى  وبه ريز  فهمي احمدصالح  به ريوه به رى   به ريوه به رايه تى  ژميريارى  وبه ريز  عمار قاسم  به رپرسى  يه كه ى  راكه ياندن. 
وله م  كوبوونه وه دا  گفتوگو  كرا سه باره ت  به  هينگاوى  وريكاره كانى  كه  پيويسته  ئه نجام  بدرين لو  ئاماده كردنى  پيداويستييه كانى  رى وره سمى  دانانى  به ردى  بناغه ى  بالاخانه  نوييه كانى  زانكومان  له  شوينى  خوى  نوى  له  ريگاى  هه ولير  - كه ركوك. 
وهه ر وه ها  گفتوگو كرا  له  سه ر هنديك  پيشينيازه كانى  په يوه نديدار  به  بابه ته كه ، وهنديك  له ئه ندامانى  ليژنه  راسپاردراون  لو ئه نجامدانى  هنديك  له  كاره كانى پيويست  لو  ئاماده كارى  لو  ئاهه نگى  دانانى  به ردى  بناغه ى بالاخانه  نوييه كانى  زانكو..