(دوو كوبوونه وه لو ليژنه ى بالاى ئاهه نگى ده رچونى  وليژنه ى ئاماده كردنى ريبه رى ده رچونى قوتابيان/خويندكاران)

bayan universityئه مرو، شه مه ٦/١١/٢٠٢١ كاتژمير (١٠) به يانى ، ليژنه بالاى  ئاهه نگى ده رچونى قوتابيانى/خويندكارانى سالانى ٢٠١٩/٢٠٢٠ و ٢٠٢٠/٢٠٢١ كوبوونه وه ى خوى ژماره (١) ئه نجامداوه له نووسينگه ى به ريز ياريده ده رى سه روكى زانكو. 
وله م كوبوونه وه دا چه ند بابه تى په يوه نديدار به ئاهه نگه كه تاوتو يكرا وهنديك ئه ندامه كان ته كليفكراون به هنديك كاره كان وبه نيازه ليژنه كه به م زوانه سه ردانى شوينگى ئاهه نگه كه بكه ن. 
وكوبوونه كه ليژنه ى بالاى ئاهه نگى دوو كاتژمير خاياند. 
ودواى ته واوبوونى كوبوونه وه ى ليژنه ى بالاى ئاهه نگى ده رچون  ليژنه ى ئاماده كردنى ريبه رى ده رچون كوبوونه وى خوى ژماره (١) ئه نجامداوه كه تيايدا باسى دا به شكردنى كار له نيوان ئه ندامانى ليژنه  و شيوازى ديزاين وچاپكردنى ريبه ره كه كرا.
وكوبوونه وه ى ليژنه ى ئاماده كردنى ريبه رى ده رچون يه ك كاتژمير خاياند.

bayan university